Gyakori kérdések

MILYEN ÜGYBEN KÍVÁN INTÉZKEDNI?

 • közszolgáltatás igénybevétele és lemondása 
 • névátírás 
 • tulajdonosváltozás (szolgáltatási matrica leadása/érvénytelenítése szükséges)
 • szüneteltetés (szolgáltatási matrica leadása/érvénytelenítése szükséges)
 • számlázási cím módosítás 
 • fizetési mód megváltoztatása 

Kihez fordulhat: BMH Nonprofit Kft.

 • számlareklamáció 
 • téves utalások kezelése 
 • számlázással kapcsolatos tájékoztatás kérése 
 • számlainformáció 
 • aktuális egyenleg 
 • pótcsekk igénylése 
 • részletfizetés 
 •  

Kihez fordulhat: BMH Nonprofit Kft.

 • üdülő ingatlanok 50%-os díjfizetési kedvezménye 
 • egyéb, a helyi önkormányzati rendelet alapján járó kedvezmény vagy támogatás 

Kihez fordulhat: helyi önkormányzat

Kihez fordulhat: Az illetékes Társulást szükséges felkeresni. 

Gyakran ismételt kérdések a gazdálkodói hulladékgazdálkodási díjfizetéssel és panaszkezelésével összefüggésben

A BMH Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (BMH Nonprofit Kft.) (továbbiakban: Közszolgáltató) 2018. január 1. napjától látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás, azonban a helyi önkormányzati rendelet, illetve a bérleti szerződésben rögzített díjátvállalások mentességet nyújthatnak a gazdálkodó szervezeteknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak megfizetése alól.

 • A közszolgáltatás igénybevételéhez a BMH Nonprofit Kft. (www.bmhnonprofit.hu) honlapján elérhető „bejelentő adatlap    gazdálkodó szervezetek részére” címszó alatt található nyomtatvány kitöltése szükséges.
 • A bejelentő adatlap mellé az aláírási címpéldányt, cégkivonatot, illetve bérlemény esetén a bérleti szerződést szükséges csatolni. Amennyiben a szolgáltatás igénylése személyes úton történik az ügyfélszolgálatunkon, úgy az ügyintézéshez az okmányok bemutatása is szükséges (lakcímkártya, személyi igazolvány, útlevél)
 • A bejelentést postai úton a 3510 Miskolc, Pf. 583.  címre vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címre is benyújthatják.
 • Amennyiben a társaság adataiban (pl.: székhelyváltozás, telephely változás/törlés, adószámváltozás) változás merül fel, úgy a gazdálkodó szervezetnek a BMH Nonprofit Kft. honlapján megtalálható „változásbejelentés gazdálkodó szervezet részére” címszó alatt megtekinthető adatlapot szükséges kitöltenie és benyújtania Társaságunk részére. Amennyiben az adatváltozás bejelentése személyes úton történik az ügyfélszolgálatunkon, úgy az ügyintézéshez az okmányok bemutatása is szükséges (lakcímkártya, személyi igazolvány, útlevél)
 • Az adatváltozást minden esetben hitelt érdemlő módon igazolnia szükséges a gazdálkodó szervezetnek. (pl.: cégnyilvántartás, cégkivonat, hatósági végzés)
 • Amennyiben a gazdálkodó szervezet a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmán kíván változtatni, úgy azt a változásbejelentő adatlapon tudja megtenni. A hulladékszállítás minimálisan előírt mennyisége gazdálkodó szervezeteknél 120 liter heti 1 alkalommal történő ürítése.
 • A közszolgáltatás szüneteltetése ügyfélszolgálatunkon személyesen és írásban is kezdeményezhető, amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti települési önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete erre lehetőséget ad.
 • A részletszabályokat és a szükséges igazolások körét minden esetben a helyi önkormányzati rendelet tartalmazza.
 • A helyi önkormányzati rendeletet a gazdálkodó szervezet minden esetben a Nemzeti Jogszabálytárban tudja megtekinteni, mely a www.or.njt.hu honlapon elérhető.
 • A szolgáltatás megszüntetésére gazdasági társaságoknál kizárólag abban az esetben van lehetőség amennyiben az országos közhiteles cégnyilvántartó és céginformációs rendszerből törlésre került a társaság vagy hitelt érdemlő módon igazolni tudja a Közszolgáltató részére a gazdasági tevékenység megszűnését az érintett ingatlan vonatkozásában. (pl.: cégnyilvántartás, jegyzői igazolás)
 • Amennyiben a szolgáltatás megszüntetése olyan ingatlant vagy területet érint, ami nem került bejegyzésre az országos cégnyilvántartó rendszerben a megszüntetést kérelmező társaságnál, úgy a szolgáltatás megszüntetéséhez az adatváltozást bejelentő űrlap kitöltése szükséges, illetve hitelt érdemlő módon igazolni, hogy a társaság az adott címen gazdasági tevékenységet nem végez a továbbiakban. (pl.: adásvételi szerződés, bérleti szerződés megszüntetéséről szóló dokumentum)
 • A Közszolgáltató a végelszámolás elindításának tényét nem tekinti a gazdálkodó szervezet megszünésének jogerős dátumának. A Közszolgáltató kizárólag abban az esetben törli a gazdasági társaságot nyilvántartási rendszeréből, amennyiben a közhitelű nyilvántartás adatai alapján megszüntette tevékenységét, mind a székhelyén, mind a telephelyén, fióktelephelyén, a cég kényszertörlése, felszámolása, végelszámolása befejeződött és ezt a közhitelű nyilvántartás rögzíti.
 • A Közszolgáltató kizárólag abban az esetben biztosít a bérlő/bérbeadó részére mentességet, amennyiben hitelt érdemlő módon igazolni tudja, hogy a bérleti szerződésben foglaltak szerint a bérlő/bérbeadó átvállalja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését.
 • Amennyiben a bérlő/bérbeadó a közszolgáltató részére hitelt érdemlő módon igazolni tudja a bérleti szerződésben rögzített díjátvállalás tényét, abban az esetben a bérleti jogviszony alatt keletkezett számlák sztornírozásra kerülnek.
 • A bérleti szerződés keretén belül létrejött díjátvállalás a természetes személyek, illetve a gazdálkodó szervezetek részéről gazdálkodói díj megfizetését eredményezik.
 • Amennyiben a díjfizetést átvállaló bérbeadó (természetes személy) nem került rögzítésre a Közszolgáltató nyilvántartási rendszerében, a bérleti szerződésben szereplő ingatlan bérbevételének dátumától kerül rögzítésre, de nem korábban, mint 2021.01.01.
 • Amennyiben a díjfizetést átvállaló bérbeadó (gazdálkodó szervezet) nem került rögzítésre a Közszolgáltató nyilvántartási rendszerében és a bérbeadott ingatlan a közhitelű nyilvántartás adatai alapján nem került bejegyzésre, mint a bérbeadó székhelye, telephelye vagy fióktelephelye a benyújtott bérleti szerződésben foglalt ingatlan bérbeadásától kerül rögzítésre, de nem korábban, mint 2021.01.01.
 • Amennyiben a díjfizetést átvállaló bérbeadó (gazdálkodó szervezet) nem került rögzítésre a Közszolgáltató nyilvántartási rendszerében és a bérbeadott ingatlan a közhitelű nyilvántartás adatai alapján  bejegyzésre került, mint a bérbeadó székhelye, telephelye vagy fióktelephelye a rögzítés a bejegyzés hatályának kezdő dátuma, de nem korábban, mint 2021.01.01.
 • A gazdálkodó szervezetek mentességi feltételeit a helyi önkormányzat hatályos hulladékgazdálkodási rendelete tartalmazhatja, melyet a Közszolgáltató kizárólag az önkormányzat jegyzője által kiállított mentességi igazolás (hatósági bizonyítvány) megléte mellett tud elfogadni, illetve érvényesíteni.
 • Amennyiben a gazdálkodó szervezetek telephelye, fióktelephelye beépítetlen ingatlanra kerül bejegyzésre a Közszolgáltató kizárólag az E-hiteles térképmásolat megléte mellett tekint el a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségétől, mely igazolja a beépítetlenség tényét.
 • Amennyiben a rendelkezésre állás nem biztosított a gazdálkodó szervezet székhelyén, telephelyén vagy fióktelephelyén abban az esetben az éríntett ingatlanra kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj sztornírozásra kerül.
 • Amennyiben a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató panaszra adott válaszával nem ért egyet, úgy a Békéltető testülethez fordulhat az ügyével kapcsolatban.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

18. § *  (1) *  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.