Általános közzétételi kötelezettségek

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A BMH Nonprofit Kft. elérhetőségi adatai

 

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je

Elérhetőségek

 

info@bmhnonprofit.hu

www.bmhnonprofit.hu

Ügyfélszolgálati kapcsolatok

 

Ügyfélszolgálati vezető neve

https://bmhnonprofit.hu/ugyfelszolgalat/

 

Panyi Andrea

II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti struktúra
III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Csehovitsné Nagy Zsuzsanna ügyvezető

 

email: info@bmhnonprofit.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek

 

info@bmhnonprofit.hu

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése, elérhetősége, honlapja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
A cég tagvállalatai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
1.5. Lapok
I. Lapok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Illetékes fogyasztóvédelmi szervek felsorolása
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  
 
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Hulladékgazdálkodás alkalmazott jogszabályai

 

Hulladékgazdálkodás díjmegállapítás szabályai

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat /GDPR/

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályon kívül helyezve 2018.05.25.)

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (Hulladékgyűjtő edényzetekre felragasztandó matricák)

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
 III. Közszolgáltatások
Közszolgáltatás megnevezése Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Közszolgáltatás tartalmának leírása:

 

Közszolgáltatás igénybe vételének rendje

Szilárd hulladék

 

Szelektív hulladék

Zöld Hulladék

Üveg hulladék

Hulladékudvarok

Dokumentumok

 
IV. A szerv nyilvántartásai A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. évi törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (5) bekezdés alapján a közszolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A közszolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

 

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

 
V. Nyilvános kiadványok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
VI. Döntéshozatal, ülések Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
VIII. Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek
 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok igénylésre vonatkozó szabályzat link
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  BMH Nonprofit Kft. adatvédelmi felelős
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) E-mail: info@bmhnonprofit.hu

 

Postacím: 3510 Pf.: 583.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Csehovits Lilla

 

info@bmhnonprofit.hu

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem került elutasításra 2017. évben
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Különös közzétételi kötelezettségek

 

Fgytv. szerinti közzétételi kötelezettség szerinti dokumentumok:

Engedélyek, minősítő okiratok, tanúsítványok

Szerződések

Panaszügyintézés módja

Illetékes fogyasztóvédelmi szervek felsorolása

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései feltöltés alatt
II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2017 évi kiegészitő melléklet

2018. évi mérleg, eredménykimutatás

2018. évi kiegészítő melléklet

2019. évi mérleg, eredménykimutatás

2019. évi kiegészítő melléklet

2020. évi mérleg, eredménykimutatás

2020. évi kiegészítő melléklet

2021. évi mérleg, eredménykimutatás

2021. évi kiegészítő melléklet

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Létszám és személyi jellegű juttatások  2017 III. és IV. negyedév
  Létszám és személyi jellegű juttatások  2018 I. negyedév

 

Létszám és személyi jellegű juttatások  2018 II. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások 2018 III. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások 2018 IV. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2019 I. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2019 II. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2019 III. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2019 IV. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2020 I. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2020 II. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2020 III. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2020 IV. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2021 I. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2021 II. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2021 III. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2021 IV. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2022 I. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2022 II. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2022 III. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások  2022 IV. negyedév

Létszám és személyi jellegű juttatások 2023. I. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Ügyvezető bérezése
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Feltöltés folyamatban
II. Támogatások Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
 
III. Szerződések adat megnevezése
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Szerződések nyilvános adatai (feltöltés alatt)
IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2018. évi közbeszerzés terv

 

2019. évi közbeszerzés terv

2020. évi közbeszerzés terv

2021. évi körbeszerzés terv

1. Éves statisztikai összegzés  Éves statisztikai összegzés 2017

 

Éves statisztikai összegzés 2018